سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیبه سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
فیروز صمدی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – عضو هیئت علمی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یوسف جعفری آهنگری – عضو هیئت علمی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاه دارویی کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت جوجه های گوشتی انجام گرفت. این مطالعه در بهمن ۱۳۸۹ در محل ایستگاه تحقیقاتی طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد ۳۰۰ جوجه یک روزه از سویه تجاری راس به مدت ۴۲ روز بر روی بستر پرورش یافتند. یک جیره پایه برای هر یک از دوره های آغازین (۲۱-۰روزگی) و پایانی (۲۱-۴۲ روزگی) تهیه و با پودر کنگرفرنگی و ویتامین E مکمل شدند. در این تحقیق از سطوح ۵/۱ و ۳ درصد کنگر فرنگی و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E در قالب ۴ تیمار و ۵ تکرار استفاده شد. پارامترهای درصد رطوبت، ظرفیت نگهداری آب، اسیدیته و میزان مالون دی آلدئید در گوشت سینه بررسی شدند. نتایج نشان داد که افزودن پودر کنگرفرنگی تاثیر معنی داری بر کیفیت گوشت سینه در زمان صفر پس از کشتار نداشت. میزان مالون دی آلدئید در گوشت سینه جوجه های تغذیه شده با ویتامین E بطور معنی داری از تیمار شاهد کمتر بود (۰۵/۰P<)، ولی با میزان آن در گروه های تغذیه شده با پودر کنگرفرنگی تفاوت معنی داری نداشت. درصد رطوبت در گروه شاهد نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود. میزان اسیدیته و ظرفیت نگهداری آب نیز در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نشان نداد.