سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی خاتمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل
حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی نوری منابع طبیعی گ

چکیده:

کادمیوم در زمره فلزات سنگین می باشد که در گیاهان تنش اکسید اتیو ایجاد می نماید .این یون ، سمیت بالایی برای گیاهان و حیوانات دارد. در این تحقیق اثرات سمیت کلرید کادمیوم بر روی دو رقم گندم(روشن و امید) درمحیط پتری ، دیش مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمارشامل ( ۱۰۰ ،۰۴۰۰ ،۲۰۰ و ۶۰۰ ) میکرو مولار کلرید کادمیوم و سه تکرارانجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر گیاهچه برای هر دو رقم بطور معنی داری در سطح احتمال ۱% کاهش یافت که با افزایش غلظت کلرید کادمیوم اعمال شده این کاهش بیشتر بود. و همچنین رقم امید کمتر از رقم روشن تحت تاثیراین غلظت قرار گرفت، ولی نسبت طول ساقه چه به ریشه چه، مقدار پرولین و کربوهیدرات در سطح احتمال ۱% بطورمعنی داری در هر دو رقم افزایش یافت. بنابراین با توجه به نتایج بنطر می رسد که آزمایش خاک قبل از کاشت گندم ورساندن غلظت کلرید کادمیوم به پایین تر از حد سمی می تواند باعث افزایش سرعت جوانه زنی و بهبود رشد ریشه درخاک شود و در نهایت منجر به رشد گیاهچه های مطلوب تری گردد.