سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نوبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محمدرضا رحیم زاده –
یوسف مهمان نواز –

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد برفراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۳۲۴ قطعه جوجه ی گوشتیسویه ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه ) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) و در گروه های دیگرمخلوط گیاهی مورد استفاده در دوره های آغازین و رشد عبارت بودند از ۲) ۷۵ / ۰ درصد در هر دو دوره ی آغازین و رشد ۳)بدون استفاده در دوره ی آغازین و ۷۵ / ۰ درصد در دوره ی رشد ۴) ۷۵ / ۰ درصد در دوره ی آغازین و بدون در دوره ی رشد ۵) ۱/۵ درصد در دوره ی آغازین و ۷۵ / ۰ درصد در دوره ی رشد ۶) ۷۵ / ۰ درصد در دوره ی آغازین و ۵/ ۱ درصد در دوره ی رشد۷) بدون استفاده در دوره ی آغازین و ۵/ ۱ درصد در دوره ی رشد ۸) ۵/ ۱درصد در دوره ی آغازین و بدون استفاده در دوره یرشد ۹) ۵/ ۱ درصد در هر دو دور هی آغازین و رشد از آزمایش. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد دارای اثرات معنی داری بر صفات ایمنی جوجه های گوشتی م ی باشد( ٠۵ / P<٠ ). بر این اساس، کمترین درصد هتروفیل ( ۸۴ / ۱۱ )، بالاترین درصد لنفوسیت ( ۳۴ / ۸۷ ) و پایی نترین نسبت هتروفیل بهلنفوسیت ( ۱۴ ) در گروه آزمایشی ۹ با استفاده ۵/ ۱ درصدی از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی مراحل آغازین و رشد جوجه های گوشتی بدست آمد.