سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مجید رجایی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
بهنام بهروزنام جهرمی – استادیاران دانشگاه آزاد جهرم
عبدالرسول ذاکرین –

چکیده:

به دلیل خشکسالیهای اخیرو کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی شوری ازجمله مشکلات اساسی است کهدرمناطق خشک و نیمه خشک نمود بیشتری یافته است درحالیکه اصلاح خاکها و آبهای مبتلا به شوری پرهزینه و گاهی عملا غیرممکن است دراین پژوهش سعی بران بود تاتحمل دوگونه زرشک زینتی به شوری آب آبیاری مورد ارزیابی قرارگیرد و معرفی گونه مقاوم به منظور اصلاح الگوی طراحی پوشش گیاهی شهرها و امکان استفاده بهینه ازآب های نامتعارف شورانجام پذیرد بدین منظور ازمایشی فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی و با چهارتکرار انجامگردید فاکتورهای آزمایشی شامل دوگونه زرشک زینتی برگ قرمز و جولیانا وشش سطح شوری آب آبیاری شامل شاهد با شوری ۱/۲ دسی زیمنس برمتر و ابهای شوربا شوری های ۴و۷و۱۰و۱۳و۱۶ دسی زیمنس برمتر بود آزمایش درشهرستان ابرکوه ودرشرایط گلخانه انجام گردید شاخصهای گیاهی مورد اندازه گیری شام لسطح برگ وزن خشک برگ طول ساقه و میانگره غلظت عناصرCa, Mg , K , P , N دربرگ و عناصر کلرسدیم و پتاسیم درریشه بود درنهایت داده های حاصل با نرم افزارهای Mstatc Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که درتمامی سطوح شوری مقدار عددی شاخص سطح برگ طول میانگره وزن خشک برگ درصد کلرریشه ودرصد منیزیم و نیتروژن برگ درگونه زرشک برگ قرمز ازگونه دیگر بیشتر بود.