سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالشکور رئیسی – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
محمد رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
محمد گلوی – عضای هئیت علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
محمود رمرودی – عضای هئیت علمی گروه زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور برسی تحمل به شوری ۵ گیاه دارویی، (کنف، کاسنی ،شاهدانه، رازیانه و باباآدم) در مرحله جوانهزنی ،آزمایش ۲۰۰ میلی مولار با سه تکرار در شرایط ،۱۰۰، ۵۰، درقالب طرح کاملا تصادفی ، با یک فاکتورتنش شوری ،در چهار سطح( ۰ آزمایشگاه اجرا گردید . برای ایجاد سطوح شوری از کلرید سدیم خالص و آب مقطر استفاده شد. اندازه گیری درصد و سرعت جوانه زنی در پتری دیش و مطالعه رشد گیاهچه (طول ریشهچه و ساقهچه ) در داخل کاغذ واتمن انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت ۲۰۰ میلی مولار گیاهان، رازیانه و با باآدم جوانه زنی نداشت. و گیاهان، کنف، کاسنی وشاهدانه در سطح شوری ۲۰۰ میلی مولارکلرید سدیم اختلاف معنی داری نشان دادند. نتایج نشانگر عکس العمل متفاوت این گیاهان به سطوح شوری میباشد.