سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر یوسف تبار – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف خشکی برجوانهزنی و رشد گیاهچه دو رقم کلزا، بذور ارقاماوکاپی و ریجنت*کبری، تحت چهار سطح خشکی ( ۰، ۸- ، ۱۰-، ۱۲- bar با سه تکرار در شرایط جوانهزنی قرار داده شدند. از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ PEG) جهت تهیه محلول های خشکی استفاده شد. بذور جوانهزده به مدت هشت روز ، هر روز شمارش شده و اندازه گیری درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ساقهچه و ریشهچه و وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهچه انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اعمال تیمار نوع رقم و خشکی و بر روی صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل آنها در سطح احتمال پنج درصد گشته و مقایسه میانگین اثر خشکی نشان داد افزایش میزان خشکی باعث کاهش معنیدار صفات مذکور گردید. بطوریکه کمترین اعداد از اعمالخشکیحاصل گردید.مقایسه میانگین اثر نوع رقم نشان داد در شرایط اعمال تنشرقم ریجنت*کبری نسبت به اوکاپی مقاومت بیشتری داشته و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی به این رقمتعلق داشت. مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف خشکی و نوع رقم نشان داد رقم اکاپی در تمامی صفات مورد بررسی اختلاف آماری معنی داری بین اعمال تیمار شاهد(صفر) و ۱۲-Bar نشان داد و این در حالی است که روند کلی تغییرات صفات در هر دو رقم مورد بررسی با افزایش میزان خشکی، روندی نزولی می باشد.با توجه به مولفه های مورد بررسی می توان گفت در عین حال که هر دو رقم تحت تاثیر تنش خشکی کاهش سرعت رشد و درصد جوانه زنی و …را نشان می دهند رقم اکاپی در مقایسه با رقم ریجنت*کبری حساسیت بیشتری نسبت به خشکی دارد.