سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
علی شیرخانی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد بیولوژیک ذرت سینگل کراس ۷۰۴ بود. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش شدت تنش خشکی موجب کاهش معنی دار شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، ارتفاع تا زیر تاسل و بلال و وزن خشک اندام هوایی می شود . شاخص سطح برگ با افزایش مقدار کود نیتروژن به طور معنی داری افزایش یافت اما رشد طولی ساقه تحت تأثیر مقدار کود نیتروژن مصرفی قرار نگرفت. بیشترین عملکرد بیولوژیک با کاربرد کود نیتروژن تا حد نیاز گیاه ( ۱۷۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) به دست آمد و با افزایش بیشتر کود وزن خشک اندام هوایی کاهش یافت . در شرایط آبیاری مطلوب با افزایش میزان نیتروژن عملکرد بیولوژیک افزایش یافت اما در شرایط تنش ملایم و شدید رطوبتی افزایش کاربرد کود نیتروژن تا حد نیاز گیاه عملکرد بیولوژیک را افزایش داد در حالی که با مصرف مقدار بیشتر کود عملکرد بیولوژیک کاهش یافت.