سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
علی شیرخانی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا
سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
کوروش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کیفی دا ه ن ی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، این تحقیق به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلو کهای کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بسته به شدت آن محتوای آب نسبی برگ را کاه ش داد. با افزایش میزان کود نیتروژن به دلیل رابطه ی معکوس بین مقدار کربوهیدرات و پروتئین، درصد کربوهیدرات کاهش و پروتئین افزایش ا یفت، همچنین افزایش مصرف کود نیتروژن تا حد نیاز گیاه درصد چربی خام دانه را افزایش داد. تنش خشکی بسته به شدت آن موجب کاهش وزن هکتولیتر دانه گردید و بیشترین مقدار با آبیاری کامل ب هدست آمد. بالاترین وزن هکتولیتر با کاربرد کود نیتروژن به میزان نیاز گیاه ب هدست آمد و با افزایش بیشتر کود کاهش یافت.