سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
کوروش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد ، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب و نیتروژن ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ ، این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (نیاز کامل آبی گیاه، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کود نیتروژن ( ۱۱۹ و ۱۷۰ و ۲۲۱ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص ) در پلا تهای فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد با آبیاری مطلوب، مصرف مقادیر بالای کود عملکرد دانه و عملکرد بیولوژی کرا به طور معنیداری افزایش می دهد، اما در شرایط تنش خشکی (ملایم و شدید) با افزایش میزان نی رتوژن تا حد نیاز گیاه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت ولی افزایش بیشتر کود عملکردها را کاهش داد. با کاربرد نیتروژن به میزان بیشتر از نیاز گیاه در شرایط آبیاری مطلوب به دلیل افزایش بیشتر عملکرد بیولوژیک نسبت به عملکرد دانه کمترین میزان شاخص برداشتد ر این شرایط به دست آمد. با کاهش مقدار آب و افزایش نیتروژن، کارآیی مصرف نیتروژن به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و کاهش یافت. روند تغییرات کارآیی مصرف آب با عملکرد دانه و روند تغییرات کارآیی بیولوژیک مصرف آب با عملکرد بیولوژیکت حت تأثیر سطوح متفاوت آبیاری و نیتروژن مشابه بودند.