سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
روژین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ ، این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح ( ۱۰۰ ، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز کامل آبی گیاه) به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح شامل میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاک، ۳۰ درصد بیشتر و ۳۰ درصد کمتر از این میزان به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بسته به شدت آن موجب کاهش عملکرد و اجزای آن گردید و بیشترین مقادیر با آبیاری کامل به دست آمد. بالاترین عملکرد دانه با کاربرد کود نیتروژن به میزان ۱۰۰ درصد نیاز گیاه ( ۱۷۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به دست آمد و با افزایش بیشتر کود عملکرد و اجزای آن کاهش یافت. به علاوه با کاهش مقدار آب و افزایش نیتروژن، عملکرد دانه و کارآیی استفاده از نیتروژن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش یافت. به طور کلی بیشترین عملکرد و اجزای آن زمانی اتفاق افتاد که آب و نیتروژن یه اندازه نیاز در اختیار گیاه قرار گرفت