سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صائب بهرام – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
سید حامد رضوی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شبستر
مهدی محمدزاده – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده برروی خصوصیات لاشه و میزان HDL و LDL در جوجه های گوشتی انجام شده است. در این آزمایش که در غالب یک طرح فاکتوریل ۲*۴ کاملا تصادفی انجام شد عامل اول نوع عمل آوری (آنزیم، قلیا) و عامل دوم سطوح مختلف تفاله مرکبات ( ۰،۳،۶،۹ ) بود. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس مورد استفاده قرار گرفتند.تیمار ها شامل D,C,B,A به ترتیب سطوح ۰ ، ۳ ، ۶ ، ۹ تفاله مرکبات عمل آوری شده با آنزیم و تیمار های H,G,F,E به ترتیب سطوح ۰ ، ۳ ، ۶ ، ۹ تفاله مرکبات عمل آوری شده با قلیا بودند. نتایج نشان می دهد افزایش سطح تفاله مرکبات عمل آوری شده به طور معنی داری باعث کاهش بازده لاشه می شود (۰/۰۵>P). همچنین با افزایش سطح تفاله مرکبات به طور معنی داری باعث کاهش LDL و افزایش میزان HDL شد. (۰/۰۵>P)