سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریناز منافی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین زینلی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
فریبرز معطر – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

سرخارگل با نام علمی(Echinaceae purpurea گیاهی علفی و چندساله متعلق به خانواده Asteraceae (Composite میباشد این گیاه ازجمله گیاه دارویی ارزشمندی است که به عنوان تقویت سیستم ایمنی و درمان سرماخوردگی و آنفولانزا و درمان زخم به کار می رود به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و تراکم برعملکرد اندام هوایی و اجزا آن گیاه سرخارگل آزمایشی درقالب یک طرح اسپلیت پلات با سه تکرار درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان به اجرا درآمد سطوح مختلف کود ازت شامل صفرو۷۵و۱۵۰و۲۲۵ کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور اصلی و تراکم ۱۱۰۰۰و۱۶۰۰۰ و۳۳۰۰۰ بوته بهعنوان فاکتورفرعی درنظر گرفته شد صفات تعدادگل دربوته تعدادشاخه فرعی گل دهنده ارتفاع گیاه طول شاخه گلدهنده تعدادبرگ سطح برگ اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس صفات تحت سطوح مختلف کودازته نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده تفاوت آماری معنی داری را از خود نشان دادند صفات مورد مطالعه تعدادشاخه فرعی گل دهنده طول شاخه گلدهنده سطح برگ درتحت تراکم مختلف تحت تاثیر قرارنگرفته و تفاوت معنی داری نداشتند.