سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جعفری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
شهرام اشرفی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد سطوح مختلف آب ، تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد ، اجزا عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۰ (KSC700) با استفاده از سامانه آبیاری قطره ای نواری (tape) ، آزمایشی با چهار سطح آبیاری ، سه تراکم بوته و دو آرایش کاشت در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب به مدت دو سال اجرا گردید. طرح آماری مورد استفاده اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود. کرتهای اصلی شامل چهار تیمار آبیاری ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد تبخیر و تعرق گیاه ذرت کرتهای فرعی شامل سه تراکم ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار و کرتهای فرعی فرعی شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه بودند. آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع از چاه تامین گردید. نتایج نشان داد که مقدار آب آبیاری و تراکم کشت در سطح ۱% و اثرات متقابل آنها و آرایش کاشت به ترتیب در سطح ۵ و ۱۰% اختلاف معنی دار بر کارایی مصرف آب ایجاد کردند. تیمار a1 با ۰/۷۹۵ ( کیلوگرم بر متر مکعب) و تیمار a3 با ۱/۲۴۷ کیلوگرم بر متر مکعب به ترتیب کمترین و بیشترین کارایی مصرف آب در سطوح مختلف آبیاری دارا بودند . همچنین عملکرد تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری، تراکم و آرایش کاشت قرار گرفت و در سطح ۱% با یکدیگر اختلاف داشتند . در پایان فصل حجم آب مصرفی در تیمارهای ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیاز آبی ذرت نیز به ترتیب ۴۳۲۸ و ۶۴۹۲ و ۸۶۵۶ و ۱۰۸۲۰ متر مکعب در هکتار بدست آمد.