سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم عبدالکریمی – اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات عصاره های الکلی گیاهان دارویی آویشن و نعناع برروی تری گلیسرید، کلسترول و لیپو پروتئین های سرم خون بمدت ۴۲ روز و با استفاده از ۱۲۰ جوجه یکروزه سویه تجاری راس در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار، ۴ تکرار و ۱۰ جوجه در هر تکرار انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل ۰ درصد برای هر کدام از عصاره های آویشن و نعناع بصورت محلول در آب بودند. نتایج / تیمار شاهد و سطح ۶ حاصله نشان داد که عصاره آویشن در ۲۱ روزگی در مقایسه با عصاره نعناع و گروه شاهد و در ۴۲ روزگی در مقایسه با گروه شاهد، میزان کلسترول سرم را کاهش داد P<0/05همچنین مصرف عصاره آویشنLDL سرم را در ۲۱ و ۴۲ روزگی در مقایسه با مصرف نعناع و گروه شاهد کاهش داد در نتایجی دیگر مصرف عصاره نعناع در ۲۱ روزگی باعث کاهش تری گلیسرید سرم نسبت به گروههای دریافت کننده عصاره آویشن کنترل گردید همچنین مصرف عصاره نعناع در مقایسه با عدم مصرف آن (شاهد)، کلسترول و LDL را در ۲۱ و ۴۲ روزگیVLDL را در ۲۱ روزگی HDL را در ۴۲ روزگی کاهش داد و در ۲۱ روزگی، مصرف عصاره نعناعHDL را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد