سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا مصطفوی بابوکانی – دانشجوی آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

برای مطالعه اثرات سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور گونه های فستوکا (Festuca aurindinaceae)، پوآ (Poa pratensis)،چچم چند ساله (Lolium perenne) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon)، آژمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش فاکتور اول نوع بذر در چهار سطح و فاکتور دوم سطوح مختلف تیمار اسید جیبرلیک در سه سطح ( ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ ppm یا میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج ازمایش نشان داد سطح ۱۵۰ppm اسید جیبرلیک منجر به افزایش درصد جوانه زنی در بذور فستوکا و پوآ شد. درصد و سرعت جوانه زنی پنجه مرغی با افزایش سطوح اسید جیبرلیک کاهش معنی داری یافت. تیمار ۱۵۰ppm اسید جیبرلیک منجر به افزایش سرعت جوانه زنی پوآ نسبت به فستوکا شد. ولی در تیمار ۳۰۰ppm اسید جیبرلیک میزان کاهش سرعت جوانه زنی در پوا به نسبت فستوکا شدید تر بود. لولیم د رکلیه تیمارها از سایر بذور تحت آزمایش سرعت جوانه زنی بالاتری را نشان داد.