سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
اباصلت افرنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
پرویز احمدی مقدم – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی ارومیه

چکیده:

تراکم خاکهای کشاورزی در سالهای اخیر با توجه به افزایش وزن تراکتورها و تردد آنها در زمین های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و از عوامل مهم کاهش عملکرد محصول در برخی از مناطق می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تراکتورهای غالب ایران (تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵) بر تراکم خاک بصورت آزمایش فاکتوریل با دو عامل دفعات تردد تراکتوردر دو سطح یک و سه بار عبور و سرعت پیشروی در سه سطح ۹/۲ و ۳/۴ و ۸/۵ کیلومتر بر ساعت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش در سه عمق ۱۰- ۰، ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ سانتیمتر بطور جداگانه صورت گرفت. برای نشان دادن مقدار تراکم خاک از پارامتر شاخص مخروطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تیمارهای تعداد دفعات عبور تراکتور و سرعت پیشروی در عمق های اول و دوم و سوم در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری بر نفوذپذیری خاک ایجاد کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت پیشروی تراکم خاک کاهش پیدا کرده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در تیمار تعداد عبور، در سه بار عبور میزان تراکم خاک بیشتر از یک بار عبور می باشد