سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حامد منوچهری – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل صندوق پستی ۷۵۵
علیرضا نیکویان – موسسه تحقیقات شیلات ایران
تورج ولی نسب – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

خور زنگی در شمال غرب خلیج فارس واقع شده و یکی از انشعابات خور موسی می باشد . خور زنگی علاوه براهمیت شیلاتی از جنبه های زیست محیطی نیز دارای ارزش زیادی بوده و از نقطه نظر تولید، غ نا و تنوع زیستی دارای آبزیان مختلف شامل انواع ماهیان و انواع کفزیان ماکروبنتوز که غذای آنها را شامل می شود . با احداث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در سال ۱۳۷۶ در کنار خور زنگی، تغییراتی در این اکوسیستم حساس ایجاد و طی این مدت پسآب های تصفیه شده و تصف یه نشده کارخانجات اطراف وارد آن شد . نمونه برداری از ماکروبنتوزها و فلزات کادمیوم و سرب، موجود در آب و بستر خور های محصور و قسمت آزاد شرقی خور زنگی دو مرتبه در فصل پرباران و کم باران جهت ارزیابی میزان این فلزات در آب و رسوبات سطحی خور زنگی و تاثیر آنها بر ت راکم ماکروبنتوزها انجام شد . فاکتورهای دماpH شوری ، دانه بندی و درصد کل مواد آلی ، به دلیل تاثیرشان بر غلظت فلزات سنگین اندازه گیری و همبستگی بین آنها با میزان فلزات سنگین سنجیده شد. نمونه های بنتوز پس از انتقال به آزمایشگاه جداسازی و شمارش می شدند . برای آنالیز فلزات سنگین، نمونه ها ی آب و رسوب در دمای ۴ درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل و بر اساس استانداردهای رایج و بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد ند. حداقل و حداکثر میزان اندازه گیری شده فلزات بر حسب ppm عبارتند از : کادمیوم در آب ۰/۰۷ تا ۰/۱۲ در رسوب ۱/۶۸ تا ۲/۸۸ و سرب در آب ۰/۱۹ تا ۰/۲۹ در رسوب ۱/۴۳ تا۷/۳۱ نتایج نشان دادند میزان سرب و کادمیوم موجود در رسوبات نواحی نزدیک به تخلیه پسآب نسبت به ایستگاههای دورتر از این نواحی بالاتر بود