سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیدا برومندجزی – کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگ
منیره رنجبر – استادیارگروه زیست شناسی واحد فلاورجان
حسین لاری یزدی – استادیارگروه زیست شناسی واحد بروجرد.

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر سمی سرب با غلظت های مختلف ۲۵ / ۰، ۵/ ۰، ۷۵ / ۰، ۱، ۱٫۵ و ۲ میلی مولار و سرب با غلظت های فوق به همراه اسید سالیسیلیک ۵ و ۱۰ میکرومولار بر برخی پارامترهای رشد گیاه کلزا ارقام اپرا و اکاپی مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان در محیط هوگلند به مدت ۲۰ روز رشد کرده و در پایان دور هی تیمار ریشه و اندام هوایی گیاهان به طور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهایی مثل طول ریشه و ساقه، سطح پهنک برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، سطح مخصوص برگ( SLA )، وزن مخصوص برگ( ،(SLW محتوای آب در واحد سطح برگ( LWCA )، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه( LAR ) اندازه گیری شدند.محاسبات آماری به وسیله ی نرم افزار SPSS و جدول آنالیز واریانس و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که طول ریشه، ساقه، سطح پهنک برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، SLA و LAR ، با افزایش غلظت نیترات سرب نسبت به شاهد کاهش و LWCA، SLW افزایشمعنی داری ( P<0.01 )یافتند. به کارگیری اسید سالیسیلیک با دو غلظت ۵ و ۱۰ میکرومولار اثر معن یداری بر میانگین طول ساقه و وزن تر اندام هوایی گیاهان اکاپی و نیز وزن خشک اندام هوایی و پارامترهای SLA و LAR گیاهان اپرا نداشته است( P<0.05 )ولی سبب تعدیل سایر پارامترها شد. نتایج مشابهی از اثرات بازدارند هی سرب بر رشد ریشه و ساقه و وزن تر گیاه Sedum alfredii توسط ۲۰۰۸ Dan et al., گزارش شده است. پس می توان نتیجه گرفت رقم اپرا تحت تنش سرب مقاومتر از اکاپی بوده است.