سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلماز سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنو
عفت شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن

چکیده:

آلودگی خاک به عناصر سنگین و جذب آن توسط گیاه منجر به ورود این عناصر به زنجیره غذایی میگردد. ارزیابی تجمع عناصر سمی در خاک و گیاهان در محیط زیست از نظر سلامت و حیات انسان و سایر موجودات بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه توانایی جذب سرب بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در پتریدیشهای حاوی محیط MS غلظتهای متفاوت سرب صفر به عنوان شاهد، ۲۰ و ۴۰ میکرومولار کشت شدند. نتایج نشان دهنده توانایی بالای این گیاه در جذب سرب میباشد در حالیکه تأثیر معنیداری بر روی خصوصیات مورفولوژیک ندارد.