سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه حسینی فارغانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

ارتفاع زیاد ساقه، دانه و خوشه نسبتاً سنگین در بعضی از گیاهان زراعی آنها را در معرض خطر خوابیدگی قرار می دهد، لذا در شرایط محیطی نامساعد نظیر بارندگی،سنگینی و وزش باد در اواخر دوره رشد دچار خوابیدگی میشوند . به منظور بررسی اثرات سایکوسل و تاریخ کاشت برورس، عملکرد و اجزای عملکردگندم، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۲ فاکتور در ۴ تکرار و به مدت یکسال زراعی در شهرستان فارغان واقع در شمال استان هرمزگان به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل ماده سایکوسل در چهار سطح ( ۰ ،۲۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰ppm در هکتار و فاکتور دوم شامل تاریخ کاشت در سه سطح( ۵ آذر، ۲۰ آذر و ۵ دی ماه) بود. ماده سایکوسل در اواخر دوره پنجه زنی به گیاه اسپری گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به غلظت ۲۵۰ppm سایکوسل در تاریخ کاشت ۵ آذرماه با میزان ۷۹۲۳ کیلوگرم در هکتار بود و تیمار به کارگیری غلظتppm 750 سایکوسل در تاریخ کاشت ۵ دی ماه کمترین عملکرد دانه را با میزان ۴۷۷۳ کیلوگرم در هکتار در پی داشت