سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غزاله وفائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایران.
محمد لطف الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایران.
محمد مهدی طهرانی – استادیار وعضو هئیت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، مشکین دشت
محمدطاهر نظامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایران.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات ساده و متقابل فسفر و تراکم بذر بر نسبت مولی اسیدفیتیک به روی در دانه گندم در شرایط مزرعه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بر روی گندم پائیزه رقم پیشتاز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کیلوگرم در P0= 0،P1= و ۱۰۰ P2= آزاد اسلامی واحد کرج در ماهدشت به اجرا در آمد. تیمارها شامل: سه سطح فسفر ( ۲۰۰ معیاری است (PA/Zn ) کیلوگرم در هکتار) بود. نسبت مولی اسیدفیتیک به روی d2= و ۲۱۰ d1= هکتار) و تراکم بذر ( ۱۸۰ برای اندازهگیری قابلیت استفاده روی موجود در مواد غذایی برای جذب در دستگاه گوارش انسان. نتایج نشان داد بیشترین نسبت ۸ بدست آمد. بهترین تیمار در این / به میزان ۰۸ P0d 29 و کمترین میزان آن در تیمار ۲ / به میزان ۶ P2d در تیمار ۲ PA/Zn مولی شناخته شد. p1d طرح تیمار ۱