سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کش
احمد خاکزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ضیاالدین شعاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
خسرو خسروتهرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

ترکیبات ازت در منابع آب هوا در فرایند زندگی تمام گیاهان و حیوانات دارای اهمیت ویژه ای می باشند شیمی ازت به دلیل وجود چندین حالت اکسیداسیون برای آن و نیز اینحقیقت که تغییرات در حالت اکسیداسیون به وسیله موجودات زنده انجام می شود پیچیده می باشد مقادیر نیترات بالا در نوزادان ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا می نماید نیتریت همچنین می تواند واکنش متقابل شیمیایی مخصوصا وقتی کلرزنی برای گندزدایی استفاده شود و انزیمی با آمین ها داشته باشد کهمنجر به تولید نیتروز آمین ها می گردد که شدیدا سرطان زا هستند این مقاله فوکوس کرده است بربررسی غلظت نیترات NO2-1 و نیترات NO3-1 آبهای زیرزمینی منطقه تفت در ۱۵ کیلومتر ی شهر یزد واقع در مرکز ایران ۶۱نمونه از آب قنوات چاهها و چشمه های منطقه در مهرماه سال ۱۳۸۷ و اردیبهشت سال ۸۸ برداشت شده و با روش ICP-MS آنالیز شده است.