سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دل آرام گل مروی – کارشناسارشد آلودگی و حفاظت

چکیده:

با توجه به کاهش گسترده و جشمگیر آبسنگ های مرجانی ناشی از گرمایش جهانی ، بروز پدیده سفید شدگی، صید بی رویه و آلودگی مناطق ساحلی و دریایی ناشی از فعالیت های انسانی نظیرکشتیرانی و نقش آنها در حمایت از تنوع گسترده ماهیان وابسته به مرجانها،آینده مجموعه ماهیان آبسنگ ها ، مدت زمانیکه ذخایر دریایی می تواند تنوع زیستی ماهیان را در برابر بهره برداری در محیط های در حال تنزل حفاظت کند و اثر بلند مدت تنزل پوشش آبسنگ ها بر جمعیت ماهیان نامشخص است. کاهشمخرب در پوششمرجانی موجب کاهشمتعاقب در تنوع زیستی ماهیان در نزدیکی سواحل و همچنین نواحی دریای باز برای صید تجاری ماهی می شود. بطوریکه بیشاز ۷۵ % تعداد گونه های ماهیان کاهش یافته و در ۵۰ % گونه ها جمعیت به کمتر از نصف تعداد اولیه تقلیل یافت. هرچه گونه های وابسته مرجان زنده ای به عنوان زیستگاه ( با توجه به کاهش گونه های ویژه و تخصصی مرجانی در سطح محلی ) نداشته باشند تعداد افراد کاهش بیشتری نشان خواهد داد.هرچند حفاظت از جمعیت ماهیان دریایی بیشتر بر اثرات کنترل بهره برداری بر حفظ ذخایر دریایی متمرکز است ، اما مطالعات مستمر نشان می دهد استراتژی های گوناگون حفاظت از تنوع زیستی دریایی نیازمند درک این مطلب است که گونه ها به تنزل وضعیت زیست محیطی زیستگاهشان واکنش نشان می دهند چنانکه که برخی از گونه های وابسته با کاهش پوششمرجانی کاهش یافته و میزان تنوع در جوامع ماهیان ارتباط مستقیمی با وضعیت زیستگاهشان دارد