سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صدیقی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا عبدالغفاری – عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
صادق مومنی – قم، شرکت سها صنعت سامان
بهاالدین نیک روز – قم، شرکت سها صنعت سامان

چکیده:

پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه هستند که دارای خاصیت سمی، بیماریزایی، خورندگی و پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران می باشند. مدیریت دفع این مواد به دلیل دشواری جدا سازی وناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرایند بازیافت آنها با چالش جدی مواجه است.انتخاب شیوه های جمع آوری ، جدا سازی ، پردازش ، بازیافت و دفع مناسب و مبتنی بر اصول قابل پذیرش علمی کمک شایانی در کنترل و مداخله موثر در چرخه گردش مواد زاید و جهت دهی آن به سمت بهره گیری دوباره همزمان با کاهش مخاطرات زیست محیطی می گردد.در این تحقیق به تفصیل به بررسی خطرات زیست محیطی پسماندهای ناشی از مصرف وسائلالکترونیکی و الکتریکیمی پردازیم و روش های موثر مدیریتاین نوع پسماندها را بیان می کنیم. در نهایت به مطالعه موردی کشور سوئیسبه عنوان کشوری موفق در زمینه مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی خواهیم پرداخت