سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک بوداقپور – استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حرکت دینامیکی سیل دردومنطقه جغرافیایی با مشخصات متفاوت ازنظر شرایط توپوگرافی و کاربری اراضی خسارت یکسانی نخواهد داشت خسارت و اثرات زیست محیطی سیل را میتوان ازجنبه های مختلف مورد بررسی قرارداد و اهمیت خسارت زیست میحطی ناشی ازسیل درهرمنطقه متفاوت می باشد دراین تحقیق سعی شده تا باتوجهبه مطالعات صورت گرفته دررودخانه هلیل رود کرمان و ارایه نقشه پهنه بندی سیلاب منطقه مذکور اثرات زیست محیطی ناشی ازوقوع سیلاب مورد بررسی شود درحوضه مورد مطالعه سدجیرفت وجود دارد که برپهنه بندی سیلاب موثر بوده و آن را تاحدود ۳۰درصد کاهش داده است بنابراین اثرات مخرب زیست محیطی ناشی ازسیل را ازبعضی ازجهات کاهش میدهد.