سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود روانسالار – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب ، دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
صفدر میرزایی برم سبز –
مهدی پیرو –

چکیده:

سد شاه قاسم با حجم مخزن ۹ میلیون مترمکعب و مساحت مخزن ۰۰۰/۶۷۰ متر مربع بر روی مسیل شاه قاسم در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر یاسوج ساخته شده است. و شامل سد اصلی و سر ریز جانبی می باشد. در این تحقیق اثرات زیست محیطی این سد ارزیابی شده است.روش مورد استفاده ، ماتریس و وتن و رائو می باشد ، که در آن اثر ریز فعالیت های پروژه سد شاه قاسم به صورت جداگانه بر روی پارامترهای زیست محیطی شامل (محیط فیزیکی ، محیط بیولوژیکی ، محیط اجتماعی – اقتصادی و محیط فرهنگی) در دو مرحله ساختمانی و بهره برداری ارزیابی شده است. اثر هر ریز فعالیت از حاصل ضرب اهمیت و دامنه اثر به دست می آید. پس از تعیین اثر کل ریز فعالیت های پروژه بر هر پارامتر زیست محیطی ، مشخص شد که سد شاه قاسم بر محیط فیزیکی ، محیط بیولوژیکی در مرحله ساختمانی و محیط فیزیکی در مرحله بهره برداری اثر منفی داشته ولی بر محیط های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی در مرحله ساختمانی و محیط های بیولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی در مرحله بهره برداری اثر مثبت دارد. در نهایت اثر کلی سد بر محیط زیست منطقه مثبت ارزیابی می شود.علی رغم برخی از جنبه های منفی سد شاه قاسم برای محیط زیست ، چون اثر کلی سد بر محیط زیست منطقه با استفاده از این روش ارزیابی ، مثبت( ۱۷۷+ ) می باشد و با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن برای شهر یاسوج می توان از نظر زیست محیطی آن را تأیید کرد.