سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رضا موسوی – کارشناس محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و دانشجوی دکتری اک
مرتضی دهقان نصیری – کارشناس محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

چکیده:

با توجه به محدودیت های منابع آبی و نظر به اینکه بخش عمده آب های قابل استحصال، در بخش کشاورزی استفاده می گردد، امروزه ضرورت استفاده از آب های بازیافتی در این بخش انکارناپذیر است و یکی از منابع آبی قابل استفاده در مصارفی نظیر کشاورزی و آبیاری فضای سبز روان آب های سطحی جاری در شهرها می باشد که به دلیل ساختار ایجاد شده در مناطق شهری قابلیت نفوذ در زمین را ندارند. در مناطقی که امکان تصفیه نبوده و یا زیرساخت های لازم در این خصوص تامین نشده است از روش ساده رقیق سازی جهت کاهش بار آلودگی استفاده می گردد که این امر موافقان و مخالفانی دارد. در این تحقیق اثرات زیست محیطی رقیق سازی رواناب سطحی شهر قم با استفاده از آب های چاه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ،pH ،COD ،BOD ، حاصل نشان داد که در رابطه با بسیاری از پارامترهای مد نظر در زمینه محیط زیست نظیر بار میکروبی هدایت الکتریکی، کدورت، کل مواد محلول، نیترات، نیتریت، فسفات و آهن عمل رقیق سازی منجر به رعایت استانداردهای زیست محیطی جهت مصرف در کشاورزی و آبیاری شده است ولی با توجه به محدویت منابع تامین آب سالم جهت رقیق سازی و افزایش روزافزون نیاز جهت مصارف شرب و بهداشتی جایگزین نمودن سایر روش ها نظیر استفاده از انواع روش های تصفیه ضروری و اجتناب ناپذیر است.