سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید باقری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرفته
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرفته

چکیده:

گسترش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی دربخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن رشد فزاینده تولید آلاینده های زیست محیطی در نیروگاههای حرارتی کشور، لزوم برنام هریزی اصولی در راستای کنترل این روند را ضروری نموده است. در این راستا مقاله حاضر اختصاص به ارزیابی زیست محیطی میزان اثربخشی نمونه هایی از ( برچسبهای تدوین شده برای تجهیزات الکتریکی نظیر ۱ ( لامپهای روشنایی ۲) یخچال – فریزرها ۳) لباسشویی ها ۴ سماورهای برقی و ۵) اتوهای برقی از طریق جایگزینی انواع مرسوم آنها با انواع با رد ههای بالاتر در برچسب انرژی مربوطه دارد. به دلیل تاثیر کارکرد این تجهیزات بر عملکرد سیستم سرمایش ساختمان بواسطه حرارت دفعی از آنها در فصول گرم سال، تحلیل همه جانبه ای با شبیه سازی ۲۵ تیپ مرسوم از ساختمانهای مسکونی کشور در محیط یک نر مافزار جامع شبیه ساز مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان، صورتپذیرفته است. کلیه مشخصات معماری، ساز های و تاسیساتی این ساختمانها به همراه مشخصات سیستم روشنایی و تجهیزات مصرف کننده برق آنها در محیط نرم افزار مورد استفاده مدلسازی شده و مصارف برق ساعتی کلیه بخشهای آنها – شامل مصرف خود تجهیزات و مصرف سیستم سرمایش- تعیین گردیده اند. سپس نتایج مربوط به کاهش مصرف انرژی الکتریکی این ساختمانها و نیز میزان کاهش در تولید آلاینده های زیست محیطی پس از جایگزینی تجهیزات با انواع با رده های بالاتر در برچسب انرژی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت با تعمیم نتایج به ساختمانهای مسکونی کل کشور، پتانسیلهای موجود از دیدگاه کلان ارائه گردیده اند. نتایج نهایی نشان م یدهند که ۵ راهکار معرفی شده، در مجموع منجر به کاهش حداقل ۱۴۲۴ و حداکثر ۳۲۶۵ تُن در سال در تولید گازهای آلاینده SO2 ،NOX CO2 درنیروگاههای حرارتی کشور می گردند.