سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا فاطمی – دکترای بیولوژی دریا، مهندسین مشاور آساراب
معصومه روزبهی – کارشناس ارشد بیولوژی دریا، مهندسین مشاور آساراب
محمود ارحمی – کارشناس ارشد منابع آب، مهندسین مشاور آساراب
محمدطاهر رحیمی – کارشناس ارشد عمران، مهندسین مشاور آساراب

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی آثار و اثرات زیست محیطی لایروبی و بازگشایی و یا احیای ۷ آبراهه مهم از آبراهههای تالاب انزلی که جهت تردد در درون تالاب از آنها استفاده میشود، میپردازد. در این راستا، هر آبراهه از نظر فنی و زیستمحیطی معرفی و نوع کارکرد این آبراههها و روشبهینه لایروبی، در سه محیط فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیک و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از نظر زیستمحیطی ارایه میشود. بازگشاییآبراههها با وجود اثرات منفی ساختمانی برای تالاب بسیار حائز اهمیت است چون به بهبود تبادلات آبی بخشهای مختلف تالاب و ارتباطات شمالی- جنوبی و شرقی- غربی تالاب منجر شده و در وضعیت اکولوژیک آن تغییراتی مثبت ایجاد میکند. همچنین، نکته مثبت دیگر بازگشاییاین آبراههها از لحاظ بهبودبخشی به وضعیت اقتصادی و بالاخص کشاورزی منطقه میباشد. بررسی تأثیرات مثبت و منفی پروژه بر محیطهایانسانی، بیولوژیک و فیزیکی در دو مرحه ساخت و بهرهبرداری مشخص میکند که اثرات منفی برای محیط انسانی کمتر از دو محیط دیگر و در عوض اثرات مثبت آن بسیار بیشتر از دو محیط دیگر است. بررسی شدت و دامنه اثرات زیست محیطی لایروبی نشان میدهد که تأثیرات منفی اکولوژیک این عملیات کم، محدود، موقت و قابل بازگشت بوده و تأثیر آنچنانی بر زیستمندان و محیط حساس و شکننده تالاب نخواهد داشت.در مجموع، از لحاظ مقبولیت اجتماعی و گردشگری در محیط انسانی و احیاء اکوسیستم تالاب و محیط زیست مناطق تحت مدیریت در محیط بیولوژیک، تأثیرات مثبت این پروژه بسیار حائز اهمیت بوده و مورد تأیید و حمایت سازمان محیط زیست نیز میباشد