سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب،دانشگاه ارومیه
محمدرضا مددی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بحران کم آبی در آینده نه چندان دور از مواردیست که ذهن جهانیان را به خود مشغول کرده و این امر درکنار مسئله تولید انرژی موجب پیدایش علم مهندسی سد شده استت التهته قتدمت ستد ستازی در جهان به هزاره های پیشین می رسد و در ایران، سد ذوالقرنین معروف به اسکندر یکی از قدیمی ترین سازه های ذخیره آب در دنیا می باشد ولی ارزشهای بدست آمده در نهیجه احداث سد بایسهی دربرابتر اثرات منفی آن موازنه گردند سدها درمراحل مخهلف احداث ،بهره بترداری و پایتان عمتر مفیتد ختود تاثیرات عمیقی بر محیط زیست برجای خواهند گذاشت واقعیت امتر اینستت کته در بیشتهر ستدهای احداث شده درکشورمان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی بطورکامل درنظر گرفهه نشده است درنهیجه با توجه به اهمیت اثرات مثتت احداث سدها، لازم است اثرات منفی زیست محیطتی ستد جهتت توستعه پایدار به حداقل رسانده شود . در این مقاله سعی شده اثرات مثتت و منفتی زیستت محیطتی ستدها و سپس راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی سدها ارائه شود