سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عادل زاده – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
کرامت اخوان –
محمدرضا شیری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

ذرت گیاهی با سیستم ریشه ای قوی امکان استفاده از آب ذخیره شده درخاک را داراست با این حال ترددماشین آلات و ادوات کشاورزی باعث فشرده شدن خاک شده و توسعه ریشه را محدود و تهیهآب و مواد غذایی برای گیاه را کاهش میدهد لذا این تحقیق به منظور کاهش فشردگی خاک و کاه شتعدادی آبیاری و درنتیجه افزایش کارایی مصرف آب با هیبرید ۷۰۴ بصورت طرح اسپلیت بلوک درچهار تکرار اجرا شد که تیمار زیرشکنی در سه سطح زیرشکنی ۴۰و۶۰ سانتی متر و بدون زیرشکنی درنوارعمودی و تیمار آبیاری در سه سطح I3,I2,1I به ترتیب ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ میل یمتر تبخیر از طشتک کلاس A در نوار افقی بود نتایج تجزیه واریانس بیانگر این است که عملکرد دانه درسطوح مختلف زیرشکنی و رژیم های مختلف آبیاری اختلاف آماری معنی داری در سطح ۵ درصد داشت و اثر متقابل این دو فاکتور از نظر آماری معنی دار نبود.