سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهلقا قربانلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
احمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مریم میرزای – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

روی (Zn) یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان مختلف از جنبههای متفاوت فیزیولوژی، بیوشیمی، مولکولی، سلولی و ژنتیکی درحال بررسی است. در این پژوهش اثر سمی روی بر برخی فعالیتهای فیزیولوژ ک یی گیاه گندم رقم بهار مورد مطالعه قرار گرفت. از آن جا که روی جزء عناصر کممصرف و ضروری برای رشد گ ا یه میباشد، از طرفی مقادیر زیاد آن موجب بروز اثرات سمی درگیاه میشود، لذا میتوان کشت این گیاه ارزشمند را در زمینهای آلوده به روی رونق داد و ارقام مقاوم تر گندم نسبت به تنش روی را معرفی کرد. در پژوهش حاضر، گیاهان به مدت دو هفته در اتاق رشد با شرایط کنترل شده ، در محلول غذایی (محیط هیدروپونیک) حاوی غلظتهای متفاوت فلز روی ( ۰ و ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ میلی مولار) کشت داده شد و پس ا ز این مدت آزمایشهای لازم بر روی آنها انجام شد. این کار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در هر تیمار انجام و دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده با افزایش غلظت روی، میزان پرولین و پروتئین در دو بخش هوایی و زیرزمینی گیاه گندم افزایش، ولی مقدار کلروفیل a+b , b , a کاهش یافت.