سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا الازمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – یار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدرضا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی کلاته عربی – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زمان و ارتفاع برش علوفه بر عملکرد علوفه و دانه ۳ ژنوتیپ جو آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فاکتوریل در ۱۳۸۸ اجرا گردید. – قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه کشاورزی گرگان، در سال زراعی ۸۹ تیمارهای آزمایش شامل سه ژنوتیپ جو شامل( ۱) ژنوتیپ جوبدون پوشینه شماره ۱۷ گرگان، ( ۲) ژنوتیپ جو معمولی شماره ۳ گرگان ، ( ۳) ژنوتیپ جو معمولی شماره ۷ گرگان که در کرت های اصلی و سه زمان برش علوفه شامل عدم برش علوفه، برش علوفه درمرحله ظهور گره اول ساقه بدون قطع مریستم زایشی و برش علوفه در مرحله ظهور گره سوم ساقه اصلی و سه ارتفاع برش شامل : ارتفاع ۵ سانتی متری از سطح زمین، ارتفاع ۱۰ سانتی متری از سطح زمین، ارتفاع ۱۵ سانتی متری از سطح زمین که به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داشتند. بررسی اثرات متقابل تیمارهای مختلف زمان، ارتفاع برش علوفه و ژنوتیپ نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۴۴۶۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم برش در ژنوتیپ دوم و کمترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۱۴۵۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار برداشت در اواسط ساقه رفتن ژنوتیپ اول و ارتفاع ۵ سانتی متر به دست آمد. ارتفاع برش ۵ سانتی متر از سطح زمین با تولید ۱۶۳۸۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین و ارتفاع برش ۱۵ سانتی متر از سطح زمین با میانگین تولید ۱۲۵۲۶ کیلوگرم علوفه تر در هکتار کمترین علوفه تر را به دست آوردند.