سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی صادقی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول
مسعود اصفهانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
محمد ربیعی – پژوهشگر موسسه برنج رشت
عالیه جلودار – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زمان برداشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن ارقام کلزا در شرایط آب و هوایی گیلان آزمایشی به صور ت طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۶ در موسسه تحقیقات برنج کشو ر (رشت) به اجرا گذاشته شد. عامل اصلی چهار رقم کلزا به اسامی (Hayola401 ،Hayola420 ،Hayola308 و RGS003) و عامل فرعی زمان برداشت شامل چهار سطح بر اساس میزان رطوبت دانه های خورجین های یک سوم پایینی ساقه اصلی ( ۴۵ درصد، ۳۵ درصد، ۲۵ درصد و ۱۵ درصد رطوبت) بود. در انتهای دوره رشد صفات عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و اجزای عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر رقم ، زمان برداشت و اثر متقابل رقم در زمان برداشت بر روی عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته معنی دار بود. اثر رقم بر روی طول خورجین ، تعداد دانه در خورجین و ارتفاع بوته در زمان برداشت تاثیر معنی داری داشت ولی اثر زمان برداشت و اثر متقابل رقم در زمان برداشت بر روی این صفات معنی دار نبود. با توجه به این که رقم Hayola401 از لحاظ عملکرد دانه و روغن از سایر ارقام برتر و همچنین رقم نسبتا زودرسی بود (طول دوره رویش تا زمان برداشت دوم ۲۰۰ روز)، این امر می تواند منجر به فراهم شدن فرصت کافی برای آماده سازی زمین و نشای برنج، مناسب شو د. بنابراین به نظر میرسد که استفاده از این رقم برای کشت دوم در مزارع شالیزاری مناسب باشد.