سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله یونسی – دانشجوی دکتری سازه های ابی
محمدحسین امید – استاددانشگاه تهران
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پویا پی سخن تجدانو – دانشجوی سازه های آبی

چکیده:

درجریان عبوری ازمقاطع مرکب بهدلیل وجود زبری بیشتر برروی سیلابدشت ها نسبت به کانال اصلی و درنتیجه اختلاف سرعت بین کانال اصلی و سیلابدشت ها یک واکنش بسیارقوی بین جریان درناحیه اتصال این مناطق به وجود می آید که باعث تاثیر برهیدرولیک اینگونه مقاطع میشود دراین تحقیق با استفاده از داده های برداشت شده از یک کانال مرکب نسبتا طویل به بررسی اثرات زبری سیلابدشت برمقاومت جریان و درنتیجه هیدرولیک این مقاطع پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که دراعماق نسبی کم با افزایش زبری سیلابدشت نسبت به کانال اصلی اختلاف سرعت و درنتیجه مقدار تنش برشی ظاهری و پارامتر جریان ثانویه زیاد می باشد همچنین با افزایش عمق نسبی به تدریج از مقدار این پارامترها کاسته شده تا جایی که درعمق نسبی ۰/۴۵ اثرات اختلاف سرعت و درنتیجه تنشبرشی ظاهری به حداقل می رسد.