سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گلستان امینیان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
محسن کافی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
سپیده کلاته جاری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پی تماس با بستر های کشت جدید و ارزا ن قیمت حاصل از ضایعات مواد آلی و ترکیبات معدنی، پژوهشی روی گیاه آگلونما صورت گرفت. بسترهای کاشت استفاده شده در این تحقیق از یک بستر پایه شامل ترکیبی از کمپوست قارچ دکمه ای، کوکوپیت و پرلیت در ترکیب با حجم های مختلفی از زئولیت بود . شاخص های رشدی از جمله تعداد برگ، ارتفاع گیا ه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در گیاه آگلونما و نیز میزان عناصر ماکرو در برگها در تیمارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسترهای کشت روی شاخص های رشد اثرات معنی داری داشتند. بیشترین تعداد برگ ، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی در بستر کاشت ۲۵ % بستر پایه + ۷۵ % زئولیت مشاهده شد و شاخص مربوط به ارتفاع در گیاهان مربوط به بستر کاشت ۵۰ % بستر پایه + %۵۰ زئولیت به دست آمد و کمترین میزان شاخصهای مرتبط با رشد رویشی در تیمار شاهد با بستر پایه ۴۰ % کمپوست قارچ دکمه ای + ۴۰ % کوکوپیت + ۲۰ % پرلیت ) مشاهده شد. به نظر میرسد بستر کاشت ۲۵ % بستر پایه + ۷۵ % زئولیت از نظر شاخصهای رشدی و میزان عناصر گیاه بستر مطلوبی باشد که میتوان آن را به عنوان بستر مناسب جهت پرورش گیاهان آپارتمانی مانند آگلونما معرفی نمود. کلمات کلیدی: آگلونما، کمپوست قارچ دکم های و زئولیت.