سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رو شهای مختلف کوددهی پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی در منطقه – زراعی ۱۳۸۸ ساوجبلاغ به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل ۳ سطح مصرف خاکی پتاسیم و نیتروژن و ۲ سطح مصرف محلول پاشی این دو عنصر بوده است. نتایج کاربرد هیچ کدام از تیمارها بر روی درصد پروتئین و تعداد پنجه اثر معنی داری را نشان نداد. مصرف خاکی کود پتاسیم موجب افزایش معن یدار اجزای عملکرد، محتوای جذب پتاسیم و نیتروژن در دانه و غلظت پتاسیم و نیتروژن در دانه و اندام هوایی و تعداد پنجه بارور گردید در صورتیکه کاربرد خاکی کود نیتروژن موجب افزایش معن یدار اجزای عملکرد، محتوای جذب پتاسیم و نیتروژن در دانه و غلظت پتاسیم و نیتروژن در دانه و اندام هوایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد عنصر پتاسیم به صورت محلول پاشی در مقایسه با شاهد، موجب افزایش معن یدار عملکرد دانه، وزن هزاردانه، محتوای جذب پتاسیم و نیتروژن در دانه و غلظت پتاسیم و نیتروژن در دانه و اندام هوایی گردید در صورتیکه کاربرد عنصر نیتروژن به صورت محلو لپاشی موجب افزایش معن یدار غلظت پتاسیم و نیتروژن در دانه و اندام هوایی و محتوای نیتروژن در دانه گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده این است که بین عناصر پتاسیم و نیتروژن برهم کنش منفی وجود دارد.