سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمدیان انبی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ارومیه
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۸۹ در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی جهاد کشاورزی ارومیه به منظور بررسی روش های مختلف کنترل علف های هرز ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ و تاثیر این روش ها بر عملکرد و اجزائی عملکرد ذرت تحت شرایط محیطی ارومیه به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل کشت گیاه پوششی چاودار یک ماه قبل از کاشت ذرت، کشت گیاه پوششی چاودار همزمان با کاشت ذرت، دو بار کولتیواسیون، دو بار سمپاشی با آترازین، دو بار سمپاشی (اکوییپ و آترازین)، سمپاشی با آترازین + کولتیواسیون، وجین کامل علف های هرز (شاهد)، عدم کنترل علف هرز بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در بین تیمارهای کنترلی بهترین تیمار از نظر افزایش تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه تیمار دو بار سمپاشی با آترازین بود. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش تراکم و وزن خشک علف های هرز عملکرد دانه به همان نسبت کاهش می یابد به طوری که در تیمار دو بار کولتیواسیون که تراکم و وزن خشک علف های هرز آن بیشتر بود در مقایسه با تیمار وجین کامل ۵/۵۴ درصد، عملکرد دانه کمتری داشت. این تحقیق همچنین نشان می دهد که افت عملکرد ناشی از حضور علف های هرز در صور عدم کنترل ۱۰۰ درصد خواهد بود