سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا طیبی سرشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود ارادتمنداصلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک
کیوان کلانتری زاده – کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف کود دهی آهن برعملکرد کمی و کیفی گندم آزمایشی گلدانی درسال زراعی ۸۷-۸۶ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درگلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازادواحد ساوه به اجرا درآمد فاکتوراول شامل ۳ سطح مصرف خاکی آهن ۱۰,۵,۰ میل یگرم آهن برکیلوگرم خاک و فاکتور دوم شامل محلول پاشی با محلول ۰و۲ درهزار کلات EDTA آهن بود نتایج حاصل از این آزماش نشان داد که بیشترین عملکرد کمی دانه درغلظت ۱۰ میلی گرم برکیلوگرم مصرف خاکی آهن بدست آمد بالاترین جذب آهن دردانه نیز درتیمار مصرف توام ۱۰ میلی گرم برکیلوگرم آهن خاکی و محلول پاشی ۲ درهزارکلات EDTA آهن حاصل شد بیشترین وزن هزاردانه تعداددانه درخوشه و تعدادپنجه باروردرسطح سوم مصرف خاکی آهن ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم حاصل شد با مصرف توان ۱۰ میلی گرم آهن بصورت خاکی و محلول پاشی ۲ درهزار کلات EDTA آهن بیشترین غلظت آهن دردانه و اندام هوایی بدست آمد.