سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فردین رنجبر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،
پیام پاشایی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون استان کرمانشاه
افشین فرجی – تکنیسین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین با ادوات متداول در منطقه برای کشت گلرنگ پاییزه دیم بمنظور فراهم نمودن شرایط بهینه استقرار و رشد گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد محصول و همچنین حفظ پایداریخاک می باشد. متاسفانه در کشور ایران به علت مدیریت ناصحیح و غیر علمی مزارع، میزان فرسایش خاک نگران کننده است. شخمهای بی رویه و بیش از حد نیاز و عدم کاربرد صحیح ادوات تهیه زمین علاوه بر فرسایش خاک،زارع را نیز متحمل هزینه مضاعف می گرداند. لذا به منظور دستیابی به بهترین نحوه تهیه زمین جهت کشت گلرنگ اجرای این پروژه لازم و ضروری بنظر رسید. طرح آماری مورد استفاده این پروژه از نوع کرتهای خرد شده(اسپلیتپلات) در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار می باشد. کرتهای اصلی که مربوط به خاک ورزی اولیه می باشد عبارتنداز: ۱- شخم با گاوآهن برگردان دار به عمق ۲۰-۱۵سانتیمتر ۲- شخم با گاوآهن برگردان دار به عمق ۳۰-۲۵ سانتیمتر ۳- شخم با گاوآهن چیزل(قلمی) به عمق ۲۰-۱۵ سانتیمتر ۴ – شخم با گاوآهن چیزل(قلمی) به عمق ۳۰-۲۵ سانتیمتر ۵- بدون شخم اولیه. کرتهای فرعی (خاک ورزی ثانویه) عبارتند از: ۱- استفاده از هرس بشقابی به عمق ۱۰ سانتیمتر ۲- استفاده از رتیواتور به عمق ۱۰ سانتیمتر. برای اجرای پروژه، ابتدا کرتهای اصلی به ابعاد ۱۱ در ۲۵ متر جدا گردید و عملیات خاک ورزی اولیه انجام شد، سپس هر کرت اصلی به دو کرت فرعی تقسیم شده و کرتهایی به ابعاد ۵ در ۲۵ متر ایجاد و در این کرتها عملیات خا کورزی ثانویه انجام گردید. سپستوسط خطی کار رفورم ساخت روسیه اقدام به کشت با فاصله ردیف ۴۰ سانتیمتر گردید. در طی فصل رشدمراقبتهای زراعی لازم در زمان مناسب انجام شد. صفات زراعی گلرنگ شامل ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه در طی فصل رشد و وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بعد از برداشت اندازه گیری شد