سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم محضرنیافومشی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد شیخ داودی –
آرمین کهن –

چکیده:

استفاده از بقایای گیاهان پوششی به مقدار زیاد و ترکیب آن با روشهای خاک ورزی که زیرخاک کردن بقایای گیاهی را کاهش میدهند مانند بی خاک ورزی و یا کم خاک ورزی و همچنین مدیریت صحیح استفاده از کود شیمیایی و علف کش ها میتواند با اصلاح خواص خاک و کنترل علفهای هرز باعث افزایش عملکرد محصول شود و پاسخی به نگرانی ها برای کاهش هزینه انرژی فرسایش خاک مصرف کود شیمیایی و علف کش ها آلودگی آب ها و هزینه های انجام مجموعه عملیات باشد بدینمنظور تحقیقی با سه روش خاک ورزی روش بی خاک ورزی روش خاک ورزی با دیسک روش خاک ورزی با کولتیواتر مزرعه و سه الگوی کشت گیاه پوششی تک کشتی جو تک کشتی شبدر کشت مخلوط جو وشبدر برای کشت گوجه فرنگی درقالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه مربع لاتین با ۳ تکرار اجرا گردید برای مقایسه تیمار شاهد نیز که خاک ورزی مرسوم می باشد با سه تکرار درکنار آزمایش اصلی انجام شد نتایج نشان داد بیشترین کربن الی خاک مربوط به روش بی خاک ورزی و تک کشتی جو و بیشترین ازت آلی خاک مربوط به روش بی خا کورزی و تک کشتی شبدر بود