سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سلمان حنیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهدسی عمران و خاک و پی،دانشگاه آزاد اسل
امین نعیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهدسی عمران و خاک و پی،دانشگاه آزاد اسل
محمدرضا عطرچیان – استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و خاک و پی،دان

چکیده:

شالوده های شمعی بهعنوان یکی از مناسب ترین سازه های نگهداری درمناطق لرزه خیز چه درخاکهای غیرروانگرا و چه روانگرا دارای پروسه طراحی پیچیده می باشد دلیل این امر جابجایی و کرنش زیاد در خاک ناشی از بارگذاری لرزه ای می باشد که به دنبال خود پیامدهایی مثل بروز رفتار غیرخطی از جانب خاک کاهش مدول برشی و افزایش میرایی را موجب می شود لذا انچه درارتباط با این کرنش ها اهمیت پیدا می کند محاسبه صلبیت تک تک شمع ها و بدنبال آن صلبیت گروه شمع با استفاده از ضرایب اندرکنش گروه خواهد بود دراین راستا میزان مشارکت هرشمع هرچند اندک حائز اهمیت خواهد بود نحوه عملکرد هر شمع و نیز گروه شمع ها با استفاده ازاصول لرزه ای قابل بررسی خواهد بود درخاکهای مستعد روانگرایی روند افزایشی فشار اب منفذی این احتمال را به همراه دارد که مقاومت و استحکام خاک کاهش یافته و درنتیجه لنگرهای خمشی و نیروهای برشی بسیارزیادی درشمع ایجاد شود مکانیسم عملکرد شمع ها درخاک های روانگرا درسالهای اخیر توسط افراد مختلفی و برپایه مشاهده حاصل از رفتار شمع درحین زلزله و نیز مدل سانتریفوژی موردبحث قرارگرفته است.