سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید نعمت الله موسوی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
بهاء الدین نجفی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای بررسی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم و سیب زمینی در ایران، بعنوان یک برنامه ای که می تواند در بلندمدت از طریق ایجاد تغییرا تی در عرضه و تقاضا به خودکفائی در زمینه این دو محصول کمک کند . دو محصول گندم و سیب زمینی بعنوان نماینده محصولات وارداتی و صادراتی در نظر گرفته شده، و با استفاده از یک مدل تعادل جزئی ( داسیلواو گرانس ) برای بررسی اثرات آزادسازی بکار رفت . بر اساس نتایج حاصل برا ی محصول وارداتی گندم حذف دخالت دولت در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت و سپس به صرفه جوئی هائی در واردات گندم می انجامد . نتایج حاصل برای محصول صادراتی سیب زمینی نشان دهنده آن است که دریافتیهای دولت از جهت تولید کاهش و از جهت مصرف در هزینه دولت صرفه جوئی می ش ود، از نظر تولید منافع خالص اجتماعی و از جهت مصرف هزینه اجتماعی ایجاد می گردد . در نتیجه می توان گفت که سیاست حذف دخالت دولت بر غم ایجاد هزینه های اجتماعی و کاهش رفاه مصرف کنندگان، دارای صرفه های اقتصادی می باشد .