سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اختیاری – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی وا
کاملیا کریمی روزبهائی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

به منظور بررسی اثر ذرات نانو نقره بر رشد اولیه گیاه ماش سبز، برای استقرار بیشتر گیاه ماش طی تابستان سال ۱۳۸۸ آزمایشی در قالب طرح ساده کرت های کاملاً تصادفی در محیط آزمایشگاه (ژرمیناتور) به اجرا در آمد. تیمارهای ذرات نانو ۸۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. بذور جوانه زده روزی ۲ بار به ،۶۰ ،۴۰ ، نقره با ۶ سطح شامل: صفر(شاهد)، ۲۰ مدت ۱۴ روز، شمارش گردید. سپس طول ریشه چه و ساقه چه گیاه اندازه گیری شد. در پایان تیمار ۶۰ میلی گرم در لیتر ذرات نانو نقره بر شاخص های اندام هوایی و زمینی گیاه اثر معنی داری داشت و باعث افزایش آنها گردید.