سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ر اختیاری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر ذرات نانو نقره بر میزان تحمل به شوری گیاه رازیانه بر صفات جوانه زنی، طی پاییزسال ۱۳۸۷ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرت های کاملاً تصادفی در محیط آزمایشگاه (ژرمیناتور) به اجرا در آمد. تیمارهای ذرات نانو نقره با ۶ سطح شامل: صفر(شاهد، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ میل یگرم در لیتر و تیمارهای شوری شامل صفر شاهد، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ، ۱۸۰ میلی مول در لیتر با نسبت ۱:۱ برای سدیم و کلسیم Na : Caاز نمک هایCaCl و ۲ NaClدر زمینه ای از محلول هوگلند ۵۰ درصد، در نظر گرفته شدند. بذور جوانه زده روزی ۲ بار به مدت ۱۴ روز، شمارش گردید. سپس در صد جوانه زنی، قدرت جوانه زنی گیاه اندازه گیری شد. در پایان تیمار ۲۰ میلی گرم در لیتر ذرات نانو نقره برا ی سطوح مختلف شور ی، برشاخص های درصد جوانه زنی و قدرت جوانه زنی اثر معنی داری داشت و باعث افزایش مقاومت آنها به شوری گردید.