سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چراغی – کارشناسی ارشد
پویان شاه محمدی – کارشناسی ارشد
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پارامترهای مختلفی درشکل گیری سوپرکویتی درجریانهای سوپرکاویتاسیون موثر میب اشد معمولا عددکاویتاسیون بعنوان معیاری برای آغاز کاویتاسیون ایجاد کاویتاسیون جزئی ودرنهایت تولید سوپرکویتی درنظر گرفته میشود درتحقیق حاضر اثرات دیواره روی پارامترهای سوپرکویتی بررسی شده است مدلسازی عدید با استفاده از کد CFX انجام شده است محاسبه نرخ انتقال جرم بین فازها با استفاده ازمدل کاویتاسیونی رایلی – پلست درقالب مدل مخلوط دوفازی صورت گرفته است نتایج برای کویتیتورهای دو بعدی گزارش شده و تاثیر دیواره برروی پارامترهای سوپرکویتی طول و عرض سوپرکویتی به دست آمده است.