سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تداخل علف هرز خردل وحشی از مهمترین عامل کاهش عملکرد در زراعت کلزا می باشد. در این راستا به منظور بررسی اثرات اللوپاتی بخش های مختلف خردل وحشی بر روی مولفه های جوانه زنی کلزا ، ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالبطرح کاملا تصادفی در سه تکرار درسال زراعی ۱۳۸۷ درازمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی را عصاره های تهیه شده ار اندام های مختلف هوایی، زیر زمینی و مخلوط اندام هوایی و زیر زمینی خردل وحشی با غلظت های مختلف صفر، ۱۰ ،۵ و ۲۰ درصد تشکیل می دادند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره اثر معنی داری روی رشدگیاهچه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی داشت. به غیر از تیمار شاهد در بقیه موارد با افزایش غلظت عصاره شاخص های جوانه زنی کلزا کاهش یافت. با افزایش غلظت عصاره اثرممانعت بیشتری روی رشد ساقه چه مشاهده گردید. با اینکه متناسب با افزایش غلظت عصاره وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت ولی واکنش نسبت به عصاره های تهیه شده از اندام های مختلف متفاوت بود. عصاره تهیه شده از مخلوط اندام هوایی و زیر زمینی به کاهش شدید طول ریشه چه، ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه منجر گردید.