سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مریم پاسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
امین اله قسام – دانش آموخته کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

در این ازمایش به بررسی اثرات آللوپاتی عصاره های مختلف گیاه چریش روی جوانه زنی و رشد و نمو علف هرز خردل وحشی پرداخته شد. ازغلظتهای مختلف صفر، ۱/۲۵و۲/۵و۵تا۱۰ ۱۰ گرم بر لیتر و همچنین از پنج حلال به نامهای متانول، استون، اتیل استات، بنزن و عصاره آبی چریش در این آزمایش استفاده شد. نتایج نشان داد که غلظتهای ۵ و ۱۰ گرم بر لیتر هر کدام از عصاره ها باعث کاهش تمام فاکتورهای اندازه گیری شده شد به طوریکه غلظت ۱۰ گرم بر لیتر باعث بیشترین کاهش درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک خردل وحشی شد. بیشترین تاثیر بازدارنده بر درصد جوانه زنی را حلال بنزن در غلظت ۱۰ گرم در لیتر، نشان داد و تیمارهای عصاره آبی و متانول در غلظت صفر و ۱/۲۵ گرم در لیتر، کاهشی در این زمینه نشان ندادند.