سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیوا پورافشار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
روزبه فرهودی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سعید سعیدی پور –

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آفتابگردان دردومرحله رشدرویشی و ظهور گل اذین برجوانه زنی و رشد گیاهچه و فعالیت انزیم گرایکول پراکسیداز و غلظت مالون دی الدهید درگیاهچه های خردل وحشی وقیاق بصورت ازمایش فاکتوریل برمبنای طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد فاکتوراول شامل عصاره ۵و۱۰و۱۵درصد وزنی/حجمی اندامهای هوایی آفتابگردان و شاهد آب مقطر و فاکتور دوم سن نمونه برداری آفتابگردان مرحله رشد رویشی و ظهور گل آذین بودند نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره افتابگردان سبب کاهش درصد جوانه زنی وزن ترگیاهچه طول ساقه چه و ریشه چه درخردل وحشی و قیاق شد درحالیکه غلظت مالون دی آلدهید افزایش یافت عصاره آفتابگردان سبب کاهش معنی دار فعالیت آنزیمگوایکول پراکسیداز درگیاهچه خردل وحشی و قیاق شد.