سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم پاسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
امین اله قسام – دانش آموخته کارشناسی علفهای هرز

چکیده:

دراین ازمایش به بررسی اثرات اللوپاتی عصاره های مختلف گیاه چریش روی جوانه زنی و رشد و نمو علف هرز چغندروحشی پرداخته شد از غلظتهای مختلف صفر، ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ گرم برلیتر و همچنین از پنج حلال به نامهای متانول، استون، اتیل استات، بنزن و عصاره آبی چریش در این ازمایش استفاده شد نتایج نشان داد که غلظتهای ۵و ۱۰ گرم برلیتر هرکدام از عصاره ها باعث کاهش تمام فاکتورهای اندازه گیری شده بطوریکه غلظت ۵و۱۰ گرم برلیتر باعث بیشترین کاهش درصد جوانه زنی طول ساقهچه و ریشه چه وزن تر وخشک چغندروحشی شد غلظت ۱/۲۵ گرم برلیتردر بیشتر صفات اندازه گیری شد ه تفاوت معنی داری با شاهد نداشت بیشترین تاثیر بازدارنده بردرصدجوانه زنی را حلال متانول در غلظت ۵و ۱۰ گرم درلیتر نشان داد و تیمارهای عصاره آبی و اتیل استات در غلظت صفر و ۱/۲۵ گرم درلیتر کاهشی دراین زمینه نشان ندادند.